UOJ Logo ZTXX的博客

博客

题解 P2482 【[SDOI2010]猪国杀】

2019-12-21 11:42:29 By ZTXX

一个正常人是不会做这种题的...

某年某月某天,我校机房有个可怜人被人强行立了个flag:9月月底做不出来luoguP2482就女装!于是他拼命的调代码。5分,10分,25分......95分。最后实在不行了求救了机房大佬WY才AC。

这位同志的精神感动了机房,于是全机房都开始疯狂的调这道题。我也不幸幸运的成为了其中的一员。

其实这道题就是模拟,大概是因为我平时闲的没事喜欢做游戏,所以感觉挺简单的。

把各种行为封装成自由函数,当然如果你想建class也没有问题。

#include <cstdio>
#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <cstring>

using namespace std;

/*
¡¾ÌÒ¡¿ P
¡¾É±¡¿ K
¡¾ÉÁ¡¿ D
¡¾¾ö¶·¡¿ F
¡¾ÄÏÂùÈëÇÖ¡¿ N
¡¾Íò¼ýÆë·¢¡¿ W
¡¾ÎÞи¿É»÷¡¿ J
¡¾Öî¸ðÁ¬åó¡¿ Z
*/

const int MAX_PLAYER_NUM = 100 + 5;
const int MAX_CARD_NUM = 2000 + 5;
class PIG
{
public:
  int    card_num;
  int    life_num;
  int    _next;
  int    _last;
  char  identity;
  char  card[MAX_CARD_NUM];
  bool  isGetedZgln;
} A[MAX_PLAYER_NUM];
char  id_in_king[MAX_PLAYER_NUM];   //在主公眼里诸猪的身份
char  card_set[MAX_CARD_NUM];
char  scanner[MAX_PLAYER_NUM];
int    n, m, bad_man_num;
bool  GG; //主公是否GG

inline   void    initt(               );
inline   void    start(              );
inline   void    mopai(    int fuck    ); //不知道怎么命名了...
inline   void    nmrqq(     int fuck    );
inline   void    wjqff(     int fuck    );
inline   void    jisha( int Killer, int GGer );
inline   void    killl( int Killer, int GGer );
inline   void    jdddd( int Killer, int GGer );
inline   bool    wxkjj(int x1, int x2, int x3);  //为了对齐

signed main()
{
  initt();
  start();
  if (A[1].life_num <= 0)  puts("FP");
  else puts("MP");
  for (int i = 1; i <= n; ++i)
  {
    if (A[i].life_num <= 0)  puts("DEAD");
    else
    {
      for (int j = 1; j <= A[i].card_num; ++j)
        if (A[i].card[j] != 'U')  printf("%c ", A[i].card[j]);
      puts("");
    }
  }
  return 0;
}

inline void  initt()
{
  scanf("%d%d", &n, &m);
  for (int i = 1; i <= n; ++i)  A[i]._next = i + 1, A[i]._last = i - 1;
  A[n]._next = 1, A[1]._last = n;
  for (int i = 1; i <= n; ++i)
  {
    for (int j = 1; j < MAX_CARD_NUM; ++j)  A[i].card[j] = 'U';
    scanf("%s", scanner);
    A[i].identity = scanner[0];
    for (int j = 1; j < 5; ++j)  scanf("%s", scanner), A[i].card[j] = scanner[0];
    A[i].life_num = A[i].card_num = 4;
    if (A[i].identity == 'F')  bad_man_num++;
    A[i].isGetedZgln = false;
  }
  id_in_king[1] = 'M';
  for (int i = 2; i <= n; ++i)  id_in_king[i] = 'U';
  for (int i = 1; i <= m; ++i)  scanf("%s", scanner), card_set[m - i + 1] = scanner[0];
}

inline void start()
{
  char now_card;
  GG = true;
  if (bad_man_num) GG = false;
  if (GG)    return;
  for (int i = 1; i; i = A[i]._next)
  {
    mopai(i), mopai(i);
    bool isKilled = true;
    for (int j = 1; j <= A[i].card_num; ++j)
    {
      if (A[i].card[j] != 'U')
      {
        if (!A[i].life_num)  break;
        now_card = A[i].card[j];

        if (now_card == 'P')
        {
          if (A[i].life_num != 4)  A[i].life_num++, A[i].card[j] = 'U';
          continue;
        }

        if (now_card == 'K')
        {
          if (!isKilled && !A[i].isGetedZgln)  continue;
          if ((A[i].identity == 'M') && (id_in_king[A[i]._next] != 'L') && (id_in_king[A[i]._next] != 'F'))
            continue;
          if ((A[i].identity == 'Z') && (id_in_king[A[i]._next] != 'F'))
            continue;
          if ((A[i].identity == 'F') && (id_in_king[A[i]._next] != 'Z') && (id_in_king[A[i]._next] != 'M'))
            continue;
          A[i].card[j] = 'U';
          killl(i, A[i]._next);
          id_in_king[i] = A[i].identity;
          isKilled = false;
          if (GG)  return;
          continue;
        }

        if (now_card == 'F')
        {
          if (A[i].identity == 'F')
          {
            A[i].card[j] = 'U';
            jdddd(i, 1);
            id_in_king[i] = A[i].identity;
            if (GG)  return;
            j = 0;
            continue;
          }
          for (int k = A[i]._next; k != i; k = A[k]._next)
          {
            if ((A[i].identity == 'M' && (id_in_king[k] == 'L' || id_in_king[k] == 'F')) || (A[i].identity == 'Z' && id_in_king[k] == 'F'))
            {
              A[i].card[j] = 'U';
              jdddd(i, k);
              id_in_king[i] = A[i].identity;
              if (GG)  return;
              j = 0;
              break;
            }
          }
          continue;
        }


        if (now_card == 'N')
        {
          A[i].card[j] = 'U';
          nmrqq(i);
          if (GG)  return;
          j = 0;
          continue;
        }

        if (now_card == 'W')
        {
          A[i].card[j] = 'U';
          wjqff(i);
          if (GG)  return;
          j = 0;
          continue;
        }

        if (now_card == 'Z')
        {
          A[i].isGetedZgln = true;
          A[i].card[j] = 'U';
          j = 0;
          continue;
        }
      }
    }
  }
}

inline void mopai(int fuck)
{
  if (!m)  m++;
  A[fuck].card[++A[fuck].card_num] = card_set[m];
  m--;
}

inline void nmrqq(int fuck)
{
  for (int shit = A[fuck]._next; shit != fuck; shit = A[shit]._next)
  {
    if (!wxkjj(fuck, shit, 1))
    {
      int i;
      for (i = 1; i <= A[shit].card_num; ++i)
      {
        if (A[shit].card[i] == 'K')
        {
          A[shit].card[i] = 'U';
          break;
        }
      }
      if (i > A[shit].card_num)
      {
        A[shit].life_num--;
        if (shit == 1 && id_in_king[fuck] == 'U')  id_in_king[fuck] = 'L';
        if (!A[shit].life_num) jisha(fuck, shit);
        if (GG)  return;
      }
    }
  }
}

inline void wjqff(int fuck)
{
  for (int shit = A[fuck]._next; shit != fuck; shit = A[shit]._next)
  {
    if (!wxkjj(fuck, shit, 1))
    {
      int i;
      for (i = 1; i <= A[shit].card_num; ++i)
      {
        if (A[shit].card[i] == 'D')
        {
          A[shit].card[i] = 'U';
          break;
        }
      }
      if (i > A[shit].card_num)
      {
        A[shit].life_num--;
        if (shit == 1 && id_in_king[fuck] == 'U')  id_in_king[fuck] = 'L';
        if (!A[shit].life_num)  jisha(fuck, shit);
        if (GG)  return;
      }
    }
  }
}

inline void jisha(int Killer, int GGer)
{
  for (int i = 1; i <= A[GGer].card_num; ++i)
  {
    if (A[GGer].card[i] == 'P')
    {
      A[GGer].card[i] = 'U';
      A[GGer].life_num++;
      return ;
    }
  }

  A[A[GGer]._next]._last = A[GGer]._last;
  A[A[GGer]._last]._next = A[GGer]._next;

  if (GGer == 1)
  {
    GG = true;
    return ;
  }

  if (A[GGer].identity == 'F')  bad_man_num--;

  if (!bad_man_num)
  {
    GG = true;
    return ;
  }

  if (A[GGer].identity == 'F')  mopai(Killer), mopai(Killer), mopai(Killer);

  if (A[GGer].identity == 'Z' && A[Killer].identity == 'M')  A[Killer].card_num = 0, A[Killer].isGetedZgln = false;
}

inline void killl(int Killer, int GGer)
{
  for (int i = 1; i <= A[GGer].card_num; ++i)
  {
    if (A[GGer].card[i] == 'D')
    {
      A[GGer].card[i] = 'U';
      return ;
    }
  }
  A[GGer].life_num--;
  if (!A[GGer].life_num)  jisha(Killer, GGer);
}

inline void jdddd(int Killer, int GGer)
{
  int fuck, shit;
  if (wxkjj(Killer, GGer, 1))  return ;

  if (Killer == 1 && A[GGer].identity == 'Z')
  {
    A[GGer].life_num--;
    if (!A[GGer].life_num)  jisha(Killer, GGer);
    return ;
  }

  fuck = shit = 1;

  while (233)
  {
    while (A[GGer].card[fuck] != 'K' && fuck <= A[GGer].card_num)  ++fuck;
    if (fuck > A[GGer].card_num)
    {
      A[GGer].life_num--;
      if (!A[GGer].life_num)  jisha(Killer, GGer);
      return ;
    }
    else A[GGer].card[fuck] = 'U';

    while (A[Killer].card[shit] != 'K' && shit <= A[Killer].card_num)  ++shit;
    if (shit > A[Killer].card_num)
    {
      A[Killer].life_num--;
      if (!A[Killer].life_num)  jisha(GGer, Killer);
      return ;
    }
    else A[Killer].card[shit] = 'U';
  }
}

inline bool wxkjj(int x1, int x2, int x3)
{
  int i = x1;
  while (233)
  {
    if (x3 == 1)
    {
      if (id_in_king[x2] == A[i].identity || (id_in_king[x2] == 'M' && A[i].identity == 'Z') || (id_in_king[x2] == 'Z' && A[i].identity == 'M'))
      {
        for (int j = 1; j <= A[i].card_num; ++j)
        {
          if (A[i].card[j] == 'J')
          {
            A[i].card[j] = 'U';
            id_in_king[i] = A[i].identity;
            return !wxkjj(i, x1, 0);
          }
        }
      }
    }

    else
    {
      if (((A[i].identity == 'M' || A[i].identity == 'Z') && id_in_king[x1] == 'F') || (A[i].identity == 'F' && (id_in_king[x1] == 'M' || id_in_king[x1] == 'Z')))
      {
        for (int j = 1; j <= A[i].card_num; ++j)
        {
          if (A[i].card[j] == 'J')
          {
            A[i].card[j] = 'U';
            id_in_king[i] = A[i].identity;
            return !wxkjj(i, x1, 0);
          }
        }
      }
    }
    i = A[i]._next;
    if (i == x1)  break;
  }
  return false;
}

评论

暂无评论

发表评论

可以用@mike来提到mike这个用户,mike会被高亮显示。如果你真的想打“@”这个字符,请用“@@”。